O nas

 

Krótka historia NSZZ FiPW okręgu wrocławskiego.

 

W okręgu wrocławskim struktury związkowe powstawały pod koniec lat 90. Aktywiści z jednostek penitencjarnych Dolnego Śląska od początku uczestniczyli w tworzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dolnośląscy przedstawiciele weszli w skład tzw. Ogólnopolskiej Grupy Inicjatywnej, która tworzyła podwaliny związku zawodowego w Służbie Więziennej. Już na I Zjeździe Krajowym okręg wrocławski miał silną reprezentację, był jednym z najliczniej reprezentowanych regionów. W tym miejscu należy wspomnieć o najaktywniejszych działaczach związkowych kolegach: Wiktorze Głowiaku i Andrzeju Zyganie.

o nas
Na zdjęciu Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła  wręcza pamiątkowy medal XXV lecia NSZZ FiPW koledze Andrzejowi Zyganowi.

 

Powołanie w 1996 r. okręgowych inspektoratów SW spowodowało zmianę struktury organizacyjnej związku. Wcześniej działały komisje koordynacyjne. Sukcesem dolnośląskiej komisji było podpisanie w grudniu 1997 r. pierwszych zasad wzajemnego współdziałania i współpracy pomiędzy partnerem służbowym a stroną związkową.

Pierwszym przewodniczącym ZO NSZZ FiPW we Wrocławiu został Andrzej Zygan, który pełnił tę funkcję do 2011 r. W tym czasie organizacja okręgowa liczyła około 750 członków, zrzeszonych w 11 zarządach terenowych. Po wyborze nowych władz działalność związkowa uległa znacznemu przyspieszeniu. Obecnie we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu działają zarządy terenowe ( w sumie 14 ). W latach 2011 – 2015 Przewodniczącym Zarządu Okręgowego był kolega Wiesław Zwiefka natomiast obecnym jest Piotr Pilski z Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu a wiceprzewodniczący emerytowany funkcjonariusz ZK w Wołowie Piotr Łabuda.

o nas
Kolega Wiesław Zwiefka podczas obchodów XXV lecia NSZZ FiPW w Karpaczu.

 

Organizacja liczy około 1200  członków i należy do jednej z największych struktur związkowych w kraju.

Podejmowane działania ukierunkowane są na obronę praw pracowniczych, na integrację środowiskową, przełamywanie stereotypów, działalność rekreacyjno-sportową, utrzymywanie dobrych relacji ze środowiskiem emerytów. Flagowym przedsięwzięciem  był coroczny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany w OW Golina koło Wołowa. W roku 2016, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i chcąc jeszcze bardziej uatrakcyjnić imprezę, Zarząd Okręgowy we Wrocławiu zorganizował obchody Dnia Dziecka w Adrenalina Park w Kątach Wrocławskich koło Wrocławia. Tegoroczna edycja  zgromadziła blisko 2000 uczestników!

o nas
Adrenalina Park 11 czerwca 2016

 

 Członkowie dolnośląskich struktur aktywnie uczestniczyli w akcjach władz krajowych, począwszy od pierwszego protestu w 1995 r. (dotyczącego zrównania wskaźników uposażeń we wszystkich służbach mundurowych), a kończąc na ostatniej akcji protestacyjnej, której zwieńczeniem były podwyżki płac. Związkowcy koordynowali z ramienia Zarządu Głównego NSZZ FiPW udział związku w euromanifestacji w 2011 r.

o nas
Pikieta pod Sejmem RP 8 październik 2015

 

Od momentu zainicjowania przez związek działań mających na celu ustanowienie Święta Służby byli obecni na wszystkich uroczystościach. Przedstawiciele ZO są członkami Federacji Służb Mundurowych Województwa Dolnośląskiego. Wspólnie podejmują działania na rzecz integracji środowiska służb mundurowych.

Zarząd Terenowy  w ZK w Wołowie rozpoczął działalność już w 1990 r., Włodzimierz Dudkiewicz był członkiem OGI. Zarząd jako pierwszy w Polsce prowadził działalność gospodarczą. Teraz dba o poprawę warunków socjalnych i bytowych załogi, reprezentuje interesy związkowców wobec kierownictwa. Organizuje również imprezy i wyjazdy o charakterze kulturalnym, spotkania integracyjne, rajdy piesze, spływy kajakowe i pontonowe, nocne rejsy statkiem po Odrze, wycieczki
krajoznawcze, wyjazdy do teatru, zawody wędkarskie itp. Co roku Zakład Karny w Wołowie  odwiedza Św. Mikołaj, także związkowiec, wręczając podczas swych wizyt również drobne upominki. W styczniu organizowana jest zabawa karnawałowa dla dzieci związkowców i ich rodzin. Obecnie organizacja związkowa jest pierwszą co do wielkości w okręgu wrocławskim i liczy 276 członków.

Zarząd Terenowy  w ZK nr 1 we Wrocławiu powstał w 1990 r. Obecnie zrzesza 244 członków. Dzięki rozpoczęciu działalności gospodarczej i pozyskaniu z tego tytułu środków finansowych zarząd mógł intensywniej zająć się poprawą warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy i pracowników. Przejęcie kantyny nastąpiło dzięki przychylności strony służbowej. Związkowcy otrzymali zgodę na zagospodarowanie trzech pomieszczeń na pokoje socjalne, wyposażone w meble i sprzęt AGD, które zostały zakupione przez związek. Związkowcy organizują wyjazdy integracyjno-sportowe do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Goliny, Dąbrówki Dolnej, Lwówka Śląskiego oraz Trzcińska dla członków związku i ich rodzin. Organizowane są zabawy andrzejkowe i wycieczki. Związek prowadzi także organizowanie rozgrywek w piłkę nożną oraz Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Zarządu Terenowego. W razie potrzeby członkowie mogą liczyć na uzyskanie porad prawnych świadczonych przez kancelarię prawną.

Zarząd Terenowy w ZK w Kłodzku powstał w 1990 r. Działania zarządu ukierunkowane są na poprawę warunków pracy, obronę uprawnień funkcjonariuszy - indywidualnych i zbiorowych. Związkowcy zajmują się też organizacją: zabaw mikołajkowych, spływów pontonowych Przełomem Bardzkim, wycieczek krajoznawczych oraz co roku wspomagają organizację Festynu Rodzinnego. Organizacja liczy 81 członków.

Zarząd Terenowy  w ZK nr 2 we Wrocławiu został powołany w 1997 r. Obecnie liczy 73 członków. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej i sportowej dotychczas Zarządowi udało się zorganizować cztery turnieje piłki nożnej i cztery turnieje piłki siatkowej służb mundurowych, oraz zawody w wędkarstwie spławikowym. Najnowszym związkowym projektem jest Ryś - Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków. Dotychczas odbyło się pięć edycji , które zgromadziły ponad 1000  uczestników z całej Polski. Dla członków organizowane są także imprezy taneczne (bale karnawałowe i andrzejkowe), spływ pontonowy oraz nocny rejs statkiem po Odrze.

Zarząd Terenowy w AŚ we Wrocławiu zrzesza 65 członków. Reprezentuje interesy funkcjonariuszy przed kierownictwem jednostki oraz dba o przestrzeganie praw pracowniczych. Dzięki podejmowanym działaniom Nieetatowa Grupa Interwencyjna w jednostce została właściwie wyposażona. Działacze związkowi organizują imprezy integracyjne dla funkcjonariuszy i pracowników.

Zarząd Terenowy  w AŚ w Świdnicy powstał na początku lat 90. Od trzech lat z inicjatywy przewodniczącego współorganizuje Festyn Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego, który gromadzi wielu funkcjonariuszy i mieszkańców Świdnicy. Jest to promocja wszystkich służb działających na terenie miasta a zarazem integracja środowiska lokalnego. Od listopada 2013 r. w zakładzie związkowcy prowadzą w areszcie kantynę. Obecnie organizacja związkowa liczy 81 członków.

Zarząd Terenowy  w ZK w Strzelinie reaktywował swoją działalność w styczniu 2014 r., po latach przerwy działalności związkowej. Jako główne cele i zadania zarząd stawia sobie poprawę warunków pracy oraz obronę interesów zawodowych i socjalnych funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Obecnie liczba członków organizacji wynosi 75 osób.

Zarząd Terenowy  w AŚ w Jeleniej Górze powstał w lutym 2009 r. zrzesza 51 członków. Działalność skupia się na integrowaniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz ich rodzin, a także organizacji wypoczynku i propagowaniu czynnego spędzania wolnego czasu. W miarę możliwości związkowcy starają się uczestniczyć w podnoszeniu bezpieczeństwa i komfortu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Organizują, wspierają współfinansują zawody sportowe i inne przedsięwzięcia w tym coroczny wernisaż kartek świątecznych organizowany wspólnie ze Dyrektorem jednostki.

Zarząd Terenowy  w AŚ w Dzierżoniowie działa od 1991 r. Obecnie organizacja skupia 56 członków, którzy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach. Związkowcy prowadzą coroczną zbiórkę zabawek i odzieży dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, współorganizują coroczną zabawę karnawałową, przygotowują paczki świąteczne dla dzieci. Są współorganizatorami Mistrzostw Okręgu w Halowej Piłce Nożnej.

Zarząd Terenowy  w ZK w Zarębie działa od stycznia 2014 r., do związków należy 86 członków. Od początku związkowcy aktywnie włączają się w działania na rzecz środowiska. Są współorganizatorami zawodów wędkarskich Koła Wędkarskiego przy ZK w Zarębie oraz XVI Okręgowych Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym.

 

Zarząd Terenowy  w ZK w Głogowie powstał na początku 1991 r. Obecnie zrzesza 32 członków. Jako pierwszy w okręgu przejął kantynę, co pozwoliło na uzyskanie środków, które były przeznaczane na integrację środowiska, sponsoring imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych.

Zarząd Terenowy  w AŚ w Lubaniu ( od 31 marca 2018 zarząd nie istnieje  z uwagi na zniesienie jednostki Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 )  został powołany w listopadzie 2013 r. i jest jedną z najmłodszych organizacji związkowych w okręgu. Organizacja skupia 20 członków. Podejmuje aktywne działania mające na celu tworzenie właściwej atmosfery służby i pracy. Działacze inicjują przedsięwzięcia służące integracji środowiska funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin poprzez organizację imprez rekreacyjnych, takich jak Dzień Dziecka, paczki mikołajkowe, zawody gry w kręgle.

Zarząd Terenowy  w AŚ w Wałbrzychu ( od 31 marca 2018 zarząd nie istnieje  z uwagi na zniesienie jednostki Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 )  powstał w 1990 r. Pierwszy przewodniczący zarządu został wybrany do Zarządu Głównego. Obecnie organizacja zrzesza 42 członków. Związkowa działalność polega na integracji środowiska, współpracy z ZO, jak również na niesieniu pomocy pracownikom i funkcjonariuszom jednostki.